دما : 17. C   رطوبت : %
حداکثر : 29 c   حداقل : 13 c