دما : 17. C   رطوبت : %
حداکثر : 23 c   حداقل : 6 c