دما : 17. C   رطوبت : %
حداکثر : 21 c   حداقل : 4 c