دما : 14. C   رطوبت : %
حداکثر : 15 c   حداقل : -3 c