دما : 29. C   رطوبت : %
حداکثر : 37 c   حداقل : 16 c