دما : 10. C   رطوبت : %
حداکثر : 10 c   حداقل : -4 c